05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania


Program rządowy "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 2014 - 2016

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.


Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, m.in. przez:

 1. Budowanie pozytywnych relacji społecznych.
 2. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
 3. Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych.
 4. Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców.
 6. Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce.
 7. Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

Cel szczegółowy nr 2:
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, m.in. przez:

 1. Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
 4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przez:

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób.
 2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole i placówce.
 3. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

[13.08.2014 r.]

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.