05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania

Program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2014 - 2020

Jest to kontynuacja programu, który realizowany był w latach: 2010 - 2013. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Zgodnie z założeniami programu pomoc w formie posiłku - ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego - jest udzielana dzieciom i młodzieży przede wszystkim w żłobkach, przedszkolach, szkołach lub w innych miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci spożywające posiłki w szkołach (bez względu na źródło ich finansowania) powinny mieć zapewnione posiłki jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym.

Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, których rodziny spełniają określone kryteria dochodowe. Obecnie stanowi ono 150% progu uprawniającego do pomocy społecznej, co wynosi odpowiednio 813 zł dla osoby samotnej i 684 zł na członka rodziny. Istnieje również możliwość przyznania pomocy mimo braku spełniania kryterium dochodowego. W takim przypadku dyrektor szkoły, na wniosek rodziców lub za ich zgodą, ma obowiązek poinformowania ośrodka pomocy społecznej o zaistnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie wsparcia.

Dzięki przyznanej dotacji duża grupa uczniów naszej szkoły może codziennie zjeść bezpłatny gorący posiłek.

[12.01.2015 r.]

Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.